Stadgar för Vallåkra Jaktskytteklubb

Antagna på årsmötet 22.3.2024

§  1. Ändamål.

Föreningen ska främja jaktskytte och utveckla detta genom utbildning, träning och tävling för sportskytte, viltmålsskytte, jägarexamen och därmed förenlig verksamhet.

§  2. Föreningens namn mm.

Föreningens fullständiga namn är Vallåkra Jaktskytteklubb.
Föreningens organisationsnummer är 843001 – 0416.
Föreningen har sitt säte i Vallåkra i Helsingborgs kommun.

§ 3. Organisation.

Föreningen är medlem i Svenska Skyttesportförbundet (SvSkSF) och Svenska Jägarförbundet. Genom medlemskapet i SvSkSF är föreningen ansluten till Riksidrottsförbundet, RF-SISU Skåne och Skånes Skyttesportförbund.

§  4. Beslutande organ.

Årsmötet samt ev. extra årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen har mandat från årsmötet att fatta beslut i löpande frågor under kommande verksamhetsår.

§  5. Styrelsen.

Styrelsen ska bestå av en ordförande (väljs på ett år) och sex ordinarie ledamöter (väljs på två år) med ”saxat” val. Dvs tre väljs första året och tre det följande året, osv), två suppleanter (väljs på ett år). Ordföranden är tillika föreningens representant i officiella sammanhang.

Styrelsen ska ha minst fyra protokollförda styrelsemöten under året. Sekreteraren kallar på uppdrag av ordföranden till dessa. Om minst halva antalet styrelseledamöter framför önskemål om möte, ska ordförande kalla hela styrelsen till möte. Vid kallelse till styrelsemöte ska bifogas dagordning som innehåller de ärenden som ska behandlas.

Frånsett posten som ordförande konstituerar styrelsen sig själv samt utser firmatecknare, chef för föreningens skjutbanor och en handläggare som hanterar föreningsintyg.

Styrelsen har rätt att kalla enskild person att som adjungerad närvara vid styrelsemöte. Sådan person har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.

Suppleant deltar på motsvarande sätt, men kallas alltid till styrelsemöten.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter har kallats och minst hälften av dem är närvarande. Om ordinarie styrelseledamot inte närvarar, inträder suppleant som ordinarie ledamot med dennes befogenheter. Regler för vilken suppleant som inträder bestäms i dessa fall av ordinarie styrelseledamöter.

Vid omröstning har ordföranden utslagsröst om det blir lika utfall för alternativen man röstar om.

§  6. Styrelsens arbetsuppgifter.

Att främja föreningens intressen och vidareutveckling.

Att se till så att stadgarna följs.

Att verkställa av årsmötet fattade beslut.

Att planera, leda och fördela arbetsuppgifter inom föreningen.

Att ansvara för och förvalta föreningens medel.

Att ansvara för föreningens bokföring och ställa denna med underlag till revisorernas förfogande.

Att förbereda ärenden som ska behandlas av årsmötet samt svara för praktiska arrangemang i samband detta.

§  7. Medlemskap och medlem.

Person som betalat medlemsavgift är medlem.

Medlem som under året fyllt lägst 16 år och som har betalat sina avgifter är röstberättigad.

Medlems rösträtt vid årsmötet får inte utövas genom fullmakt.

Rösträtt vid årsmötet har den som betalat medlemsavgiften föregående år. Således har den som inte betalat medlemsavgiften föregående år men betalat innevarande år inte någon rösträtt.

Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses efter det inte längre vara medlem.

Medlem som inte betalat medlemsavgiften för de två senaste åren anses ha utträtt ur föreningen enligt egen önskan. Detta utträde anses ha skett vid det senaste av dessa två årsskiften.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala beslutade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens ändamål och verksamhet eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Medlem har rätt att i enlighet RF:s stadgar överklaga beslut om uteslutning.

Medlem har rätt att delta i möten och andra föreningsaktiviteter som anordnas för medlemmarna.

Medlem har rätt till information om föreningens verksamhet och angelägenheter.

Medlem ska följa föreningens stadgar samt de beslut som har fattats av styrelsen eller av styrelsen utsedda funktionärer.

Medlem ska betala de avgifter som bestäms av årsmötet.

Medlem kan på förslag av styrelsen vid årsmöte väljas till hedersmedlem. Sådan medlem är befriad från medlemsavgift.

Medlem får inte delta i tävling, uppvisning eller som representant för föreningen utan styrelsens medgivande.

Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid föreningens upplösning.

§  8. Verksamhets- och räkenskapsår.

Verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.

§  9. Revision.

Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna föreningens bokföring, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsregister samt övriga handlingar när det gäller revision av förvaltningen för det senaste kalenderåret, senast 30 dagar före årsmötet. Revisorerna ska om de så begär få ta del av samma eller tidigare års underlag under löpande verksamhetsår.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och bokföring för det senaste kalenderåret samt till styrelsen överlämna sin revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§  10. Valberedning.

Valberedningen ska följa verksamheten för att ge förslag till val enligt dagordningen för årsmötet.

Valberedningen består av tre ledamöter varav en är ordförande och sammankallande. Varje år väljs en ny ledamot och den ledamot som suttit längst (ordförande senaste året) avgår.

§ 11. Motioner.

Motion ska av röstberättigad medlem inlämnas till styrelsen senast 30 dagar före årsmötet.

Motion ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av motionär.

Styrelsen ska till årsmötet avge skriftliga yttrande över motionen

§ 12. Årsmöte och extra årsmöte.

Ordinarie årsmöte ska hållas i mars månad.

Kallelse skall skickas till medlemmarna senast 14 dagar före årsmöte via mail, annons i lokaltidningen och annonseras också på hemsidan.

Extra årsmöte kan inkallas på begäran av styrelsen, revisorer eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skäl för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte så att det kan hållas inom 2 månader från kallelsen. Kallelse med förslag till dagordning för extra årsmöte ska skickas till medlemmarna senast 7 dagar före mötet.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling.

§ 13. Dagordning för årsmöte.

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av ordförande respektive protokollförare för årsmötet.
 4. Fastställande om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
 5. Fastställande av dagordning (eventuella förslag på tillkommande punkter tas upp under övriga frågor).
 6. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justeringsmännen är också rösträknare vid årsmötet om votering begärs.
 7. Föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 8. Föredragning av revisionsrapport.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret.
 10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
 11. Val av ordförande på ett år. (Valberedningens förslag).
 12. Val av tre ordinarie ledamöter på två år. (I tur att avgå samt valberedningens förslag).
 13. Val av två suppleanter på ett år. (Valberedningens förslag).
 14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år. (Valberedningens förslag).
 15. Val av en ny ledamot till valberedningen på tre år (i tur att avgå, rullande valberedning, sammankallande).
 16. Styrelsens förslag och motioner.
 17. Övriga frågor och information.
 18. Årsmötet avslutas.

§ 13. Stadgefrågor.

Stadgarna får ändras enbart av årsmöte eller extra årsmöte.

§ 14. Stadgefrågor

Stadgarna får ändras enbart av årsmöte eller extra årsmöte.

§ 15. Upplösning av föreningen.

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte. På det sista av dessa två årsmöten ska beslut tas med två tredjedelars majoritet för att bli gällande.

Upplöses föreningen ska överskjutande tillgångar användas till ändamål som överensstämmer med föreningens ändamål (§ 1.).

Årsmötet utser styrelsen eller särskild likvidator att genomföra avvecklingen. Under avvecklingen gäller föreningens stadgar. När avvecklingen genomförts avrapporteras den till föreningens medlemmar. Föreningen anses upplöst 14 dagar efter att medlemmarna erhållit rapport om avvecklingen.